Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd om deres fokusområder i 2022. Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Efter det veloverståede Motorhistoriske Årsmøde i november, er bestyrelsen nu klar til at kaste sig over opgavelisten for det kommende år.

Selv om vi det seneste år har fået ryddet et par af de helt store knaster af vejen, så er det langt fra sådan, at der ikke udestår flere markante udfordringer for brugen og ejerskabet af historiske køretøjer i Danmark. I det her nyhedsbrev vil vi derfor kaste lys på nogle af de områder, vi vil have særligt fokus på i den kommende tid.

Som tidligere vil vores primære fokus være rettet mod den lovgivning, der gælder for køretøjer på det her område. Vi vil målrette vores arbejde med strategiske planer for de relevante myndigheder og ministerier, og har derfor opdelt oversigten i følgende punkter:

Skatteministeriet/Motorstyrelsen

Afgifterne, herunder både registreringsafgifterne og de løbende afgifter, fylder stadig mest, når vi ser ned over listen med opgaver. Skattelovgivningen er et morads af uigennemskuelige regler og vilkår, der kan synes urimelige, hvis man ønsker at bevare den motorhistoriske kulturarv. 

Bilaftalen 2021, havde en række gode ændringer, blandt andet afskaffelsen af originalitetskravet og brændstoftillægget, samt en simplere beregning af registreringsafgiften og dens tillæg. Man ændrede dog også på det der kaldes ”brugsværdien”, fra de hidtidige 40% til 75%. Det fik den konsekvens, at nyere og dyrere veterankøretøjer vil stige i afgift, og det vil ske i større og større udstrækning som årene går. Det skal vi have gjort op med, da vores fundament for at tiltrække nye interesserede til området, også ligger i muligheden for at importere en drømmebil fra udlandet.

Vægtafgiftforhøjelserne der sat i værk frem mod 2026 vil ramme selv små samlinger af biler. Selvom vægtafgiften er lav, og stadig kun den kvarte, så vil 5 små fine NSU'er som dem her sige næsten 1.300 kr. samlet.

Samme politiske aftale øgede også de løbende afgifter, for de historiske køretøjers vedkommende betyder det vægtafgiften, frem mod 2026. Formålet med den del af aftalen er at få borgeren til at vælge et køretøj med en mindre Co2 udledning, hvilket kan være et godt og agtværdigt formål. Det virker blot ikke i forhold til bevarelsen af historiske køretøjer. Set i lyset af de få årlige kilometer der typisk køreres i og på historiske køretøjer, så er der ingen rimelighed i den forhøjelse. 

Sammen med Motorstyrelsen, har vi allerede sat et arbejde i gang der skal afklare hvilke udfordringer der dels er med det Digitale Motorregister (DMR), dels grænsedragningen i forhold til et afgiftsmæssigt identitetstab, som følge af fremtidige eller tidligere ændringer af et køretøj, så det ikke længere fremstår som det er beskrevet i DMR. Det er vores forventning at Motorstyrelsen, ved brug af de input der kommer fra hele organisationsnetværket omkring hobbykøretøjerne, vil kunne udkomme med en vejledning for biler i løbet af 2022. Sidste år kom en lignende vejledning om motorcykler. 

Tidligere i 2021 satte vi os sammen med en dygtig advokat, for at få endeligt gjort op med den årelange urimelighed der består i, at man kan få en forholdsmæssig del af registreringsafgiften retur ved eksport, med mindre altså at køretøjet er ældre end 35 år. Der kan for nogle køretøjers vedkommende være tale om at anseeligt beløb. Sagen ligger nu til kommentering i EU. Så snart vi ved noget, så gør du det også. 

Derudover så har vi en række emner på det her myndighedsområde, som vi også vil forsøge at håndtere i 2022. Det handler om tydeligere regler for køretøjer uden papirer, om den forhadte skadesgrænse der indført, og flere andre ting. 

Transportministeriet/Færdselstyrelsen

Selv om lovudkastet omkring EU-typegodkendelser og særlig godkendelse af individuelle køretøjer (som eksempelvis ombyggede køretøjer og køretøjer ældre end 30 år hvor der ikke forefindes en standard typegodkendelse), blev sendt retur til fra Transportministeriet til Færdsselstyrelsen, så ved vi at det dukker op igen inde vi kommer ud af 2022. Der skal vi som paraplyorganisation være vagtsomme, og sikre os at de historiske køretøjer i videst muligt omfang ikke inddrages i dette komplekse regelsæt. 

Vi har også lovet os selv at være særlig opmærksom på hvordan myndighederne håndterer de nyeste regler, der er trådt i kraft her ved årsskiftet, for vejsidesyn af motorcykler. Navnlig vil de ældre motorcykler være særligt svære at håndtere i et rigidt synssystem.

Kulturministeriet

Det siger nærmest sig selv at mange udfordringer med ny lovgivning på området, ville man nemmere kunne gøre noget ved, hvis der var en øget opmærksomhed på de historiske køretøjer som en del af vores fælles rullende kulturarv. Lige pt har Kulturministeriet et helt andet aktuelt fokus, men så snart der er mulighed for at give os tilkende i forhold til ministeren, og andre kulturpolitikere, vil vi være på vores pladser. 

En del af den ”charmeoffensiv”, vil være et øget fokus på at samle de danske motormuseer i et netværk, der på den vis kan medvirke til at løfte fortællingen om danskernes brug af motoriserede køretøjer op gennem tiderne. 

Miljøministeriet

Vi kommer ikke uden om at bekymringen for miljøet er grundlæggende i al ny lovgivning. Det kan vi ikke sidde overhørig, og skal have et evigt vågent øje på hvilke tiltag, der sættes i værk. Oftest kommer de nye tiltag ikke af uvilje mod historiske køretøjer, da man godt ved at den slags køretøjers miljøbelastning knapt nok er muligt at måle. Det vi dog ser er, at vi uforvarende kan risikere at komme i klemme i ny lovgivning på området, ganske enkelt fordi man glemmer de så vigtige undtagelser for historiske køretøjer. 

Alt det andet

Det vil føre for vidt på denne begrænsede plads at opliste det mylder af andre væsentlige områder, vi også skal se på i 2022. Men det er selvsagt, at der findes mange flere fokusområder end dem, der er oplistet herover. Det hele handler om prioritering, aktualitet og ikke mindst økonomi. Motorhistorisk Samråd kan kun gøre noget ved alt det her, for det medlemsbidrag vores klubber indbetaler på vegne af deres medlemmer. Dit bedste bidrag er derfor at være med i en klub, hvor den klubs fokus er at være med i Motorhistorisk Samråd. Det koster så lidt, men kan gøre en kæmpe forskel. 

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Yderligere information